ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​សង្គម​ស៊ីវិល​៖ ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​បរទេស​ជួយ​លើក​កម្ពស់​សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា​មែន​ពិត តែ​មិន​មែន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​វែង​ឡើយ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ទឹក​ប្រាក់​១៤០០​លាន​ដុល្លារ ត្រូវ​បាន​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ផ្ញើ​ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ​វិញ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨​។ ធនាគារជាតិ​កម្ពុជា​អះអាង​ថា ចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​១៤០០​លាន​ដុល្លារ​នេះ បាន​កើន​ឡើង​ជាង​ឆ្នាំ​២០១៧​ដល់​ទៅ​១១​ភាគ​រយ​។ អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​មើល​ឃើញ​ថា ទឹក​ប្រាក់​ផ្ញើ​ពី​ក្រៅ​បាន​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​និង​ដោះ​ស្រាយ​ជីវភាព​ក្នុង​គ្រួសារ​នៅ​ទីជនបទ​បាន​មួយ​ភាគ​ធំ​។ តែ​យ៉ាង​ណាមិញ​សម្រាប់​សង្គម​ស៊ីវិល​មើល​ឃើញ នេះ​មិន​មែន​ជា​ដំណោះ​ស្រាយ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​វែង​ឡើយ​។​ ម្យ៉ាង​ទៀត​ភាគ​ច្រើន​ប្រាក់​ផ្ញើ​ពី​បរទេស​ភាគ​ច្រើន​វិល​សង់​បំណុល​ធនាគារ​ក្នុង​ស្រុក​។ 

ពលករ​ខ្មែរ​ដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
ពលករ​ខ្មែរ​ដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស