អ្នក​ដាល់​អំបុក​នៅ​កំពង់​ធំ​អាច​បាន​ប្រាក់​ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រួសារ​ និង​បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​រស់​នៅ​របស់​ខ្មែរ​ពី​អតីតកាល​ផង

សំឡេង ០៧:២៨
អ្នក​ស្រុក​កំពង់​ស្វាយ​ខេត្ត​កំពង់​ធំ ប្រកប​របរ​ដាល់​អំបុក​លក់
អ្នក​ស្រុក​កំពង់​ស្វាយ​ខេត្ត​កំពង់​ធំ ប្រកប​របរ​ដាល់​អំបុក​លក់ @សហការី

នៅ​ក្នុង​ឃុំ​សាន់គ ស្រុក​កំពង់​ស្វាយ​ខេត្ត​កំពង់​ធំ ជាប់​នឹង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៦​អា ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​សៀមរាប អ្នក​ស្រុក​បាន​ប្រកប​របរ​ដាល់​អំបុក​លក់​ច្រើន​ឡើងៗ នៅ​ជាប់​នឹង​ដង​ផ្លូវ។ អ្នក​ស្រុក​និយាយ​ថា​ការ​ដាល់​អំបុក​លក់​នេះ អាច​ផ្តល់​រក​ប្រាក់​ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រួសារ​ផង និង​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក ថែរក្សា​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​ផង។