បទយកការណ៍

អង្គការ Plan បាន​នាំ​ក្មេង​ស្រី​ពី​ជនបទ​មក​ធ្វើ​ជា​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អប់​រំ​និង​ការងារ​ផ្សេងៗ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្នុង​ទិស​ដៅ​ជំរុញ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​ទទួល​បាន​ការ​អប់​រំ​ខ្ពង់​ខ្ពស់ និង ទទួល​បាន​ការងារ​ជា​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ មាន​ភាព​ស្មើ​គ្នា​រវាង​បុរស​និង​ស្រី្ត អង្គការ​ភ្លែន​អន្តរជាតិ បាន​កំពុង​អនុវត្ត​កម្មវិធី Me for Me ឬ ខ្ញុំ​ដើម្បី​ខ្ញុំ។ កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មុខ​នេះ ខ្ញុំ​ដើម្បី​ខ្ញុំ បាន​នាំ​ក្មេង​ស្រី​បួន​នាក់​ពី​ជនបទ មក​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ពី​ការងារ និង​តួ​នាទី ដែល​ពួក​គេ​មាន​ក្តី​ប្រាថ្នា។ ក្នុង​ចំណោម​នោះ មាន​ម្នាក់ បាន​ទៅ​រៀន​សូត្រ​ជាមួយ​លោក​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អប់រំ ដោយ​ផ្ទាល់។

ក្មេង​ស្រី​ម្នាក់ ក្នុងចំនោម​បួននាក់​ដែល​បាន​រៀន​សូត្រ​ជាមួយ​លោក​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អប់រំដោយ​ផ្ទាល់
ក្មេង​ស្រី​ម្នាក់ ក្នុងចំនោម​បួននាក់​ដែល​បាន​រៀន​សូត្រ​ជាមួយ​លោក​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អប់រំដោយ​ផ្ទាល់ @សហការី