បទយកការណ៍

គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន ចែក​កូន​ឈើ កូន​បន្លែ ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន ទទួល​បាន​គ្រូ​បង្រៀន​ល្អ គ្រូ​ពេទ្យ​ល្អ អ្នក បណ្តុះ​បណ្តាល​កសិកម្ម​ល្អ មេភូមិ​និង​ប៉ូលីស​ល្អ។ ទំាង​នេះ​ជា​សារ​នយោបាយ ដែល​គណបក្ស​ថ្មី​មូយ​នេះ ប្រាប់​ដល់​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​ការ​បោះ​ឆ្នោត ១៤​ថ្ងៃ​នេះ។ បេក្ខជន​របស់​បក្ស​ដែល​ឈរ​ឈ្មោះ​នៅ​តាម​ឃុំ សង្កាត់ ចំនួន ២៧ នឹង​ចុះ​ឃោសនា ចែក​ខិត​ប័ណ្ណ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គោលការណ៍​របស់​គណបក្ស។ មាន​បេក្ខជន​ខ្លះ របស់​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន បាន​បណ្តុះ​កូន​ឈើ កូន​បន្លែ សម្រាប់​ចែក​ពលរដ្ឋ ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​នេះ​ដែរ។

គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន ចែក​កូន​ឈើ កូន​បន្លែ ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត
គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន ចែក​កូន​ឈើ កូន​បន្លែ ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត