បទយកការណ៍

PPM ជំរុញ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​និស្សិត​ពេទ្យ​តាម​រយៈ​ពាន់​រង្វាន់​គីណាល់

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សហគ្រាស​ផលិត​ឳសថ PPM បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​ប្រគល់​ពាន់​រង្វាន់ ដល់​និស្សិត​ឳសថ​សាស្រ្ត និង​វេជ្ជសាស្រ្ត​ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ល្អ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពាន​រង្វាន់​គីណាល់​ឆ្នាំ​២០១៧។​ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​លើ​កិច្ចការ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​និស្សិត​ពេទ្យ​នេះ​ជា​ផ្នែក​សំខាន់​មួយ​ដើម្បី​ជំរុញ​ទម្លាប់​ស្រាវជ្រាវ​របស់​និស្សិត ឈាន​ទៅ​រក​របក​គំហើញ​ថ្មីៗ ក្នុង​វិស័យ​សុខាភិបាល។ KINAL PRIZE បាន​ដំណើរ​ការ​៥​ឆ្នាំ មក​ហើយ។

ពិធី​ប្រគល់​ពាន់​រង្វាន់ ដល់​និស្សិត​ឳសថ​សាស្រ្ត និង​វេជ្ជសាស្រ្ត​ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ល្អ
ពិធី​ប្រគល់​ពាន់​រង្វាន់ ដល់​និស្សិត​ឳសថ​សាស្រ្ត និង​វេជ្ជសាស្រ្ត​ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ល្អ @សហការី