បទយកការណ៍

​ស្នាដៃ​ជន​ពិការ​ដែល​ពឹង​លើ​បរទេស​មាន​អឺរ៉ុប-អាស៊ី នៅ​ពេល​នេះ​លក់​មិន​សូវ​ដាច់​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ផលិត​ផល​ប្រើ​ប្រាស់​និង​តំាង​លម្អ ធ្វើ​ដោយ​ដៃ​ជន​ពិការ មាន​ដូច​ជា​សំពត់ ក្រមា អាវ មួក ជា​ដើម​នោះ ឥឡូវ​នេះ​លក់​មិន​សូវ​ដាច់​ទេ​។ សិល្បកម្ម​ទំាង​អស់​នោះ បាន​ជួយ​ទ្រទ្រង់​កិត្តិយស​និង​ជីវភាព​ជន​ពិការ​។ អ្នក​ធ្វើ​ការ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ជន​ពិការ​កំពុង​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​រឿង​នេះ​។ 

ផលិតផលដែលធ្វើដោយជនពិការ
ផលិតផលដែលធ្វើដោយជនពិការ @សហការី