កម្ពុជា

បណ្ឌិត វង់ សុធារ៉ា៖ មរណភាពរបស់បណ្ឌិត Michael Vickery ជា​ការ​បាត់​បង់​យ៉ាង​ធំធេង

បណ្ឌិត Michael Vickery
បណ្ឌិត Michael Vickery @facebook

ចំពោះ​មរណភាព​របស់​បណ្ឌិត​ Michael Vickery , ប្រវិត្តិវិទូ​ខ្មែរ បណ្ឌិត វង់ សុធារ៉ា បាន​ចាត់ទុកថា ជាការបាត់បង់មួយ​​យ៉ាង​ធំធេង​ សម្រាប់​រូប​លោក​និង​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ខ្មែរ​។ សូម​ស្តាប់​ប្រសាសន៍​របស់សាស្ត្រាចារ្យ​បណ្ឌិត វង់ សុធារ៉ា ៖