បទយកការណ៍

ពិធី​បុណ្យ​តម​អាហារ​របស់​ខ្មែរ​ឥស្លាម​ជា​កញ្ចក់​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ឲ្យ​ពួក​គេ​យល់​ពី​ភាព​អត់​ឃ្លាន​របស់​អ្នក​ក្រ

សំឡេង ០៧:១២
ខ្មែរ​ឥស្លាម​នៅ​កម្ពុជា​កំពុង​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាដន
ខ្មែរ​ឥស្លាម​នៅ​កម្ពុជា​កំពុង​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាដន @សហការី

ខ្មែរ​ឥស្លាម​នៅ​កម្ពុជា​កំពុង​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​រ៉ាម៉ាដន ឬ​ហៅ​ឲ្យ​សាមញ្ញ​ថា​ពិធី​តម​អាហារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដែល​មាន​រយៈ​ពេល​មួយ​ខែ​ ដោយ​ចាប់​ផ្ដើម​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​ឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​១៤ មិ ថុនា។ ក្នុង​នោះ​សាសនិក​ឥស្លាម​បាន​លើក​ឡើង​ថា ពិធី​បុណ្យ​តម​អាហារ​របស់​ពួក​គេ​ជា​កញ្ចក់​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ឲ្យ​ពួក​គេ​យល់​ពី​ភាព​អត់​ឃ្លាន​របស់​អ្នក​ក្រ។