បទយកការណ៍

ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​កំពុង​បង្កើន​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​ដល់​ ឧស្សាហកម្ម​ខ្នាត​តូច​និង​មធ្យម

សំឡេង ០៩:៥៣
ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ ជំរុញ​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​ឥណទាន​ដល់​ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម​ខ្នាត​តូច និង​មធ្យម
ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ ជំរុញ​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​ឥណទាន​ដល់​ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម​ខ្នាត​តូច និង​មធ្យម @សហការី

ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ ដែល​ជា​ធនាគារ​គោល​នយោបាយ របស់​រដ្ឋ បាន​អះ​អាង​ថា​ស្ថាប័ន​ថវិកា​រដ្ឋ​មួយ​នេះ កំពុង​ជំរុញ​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​ឥណទាន​ដល់​ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម​ខ្នាត​តូច និង​មធ្យម។ នៅ​ក្នុង​បទ​សម្ភាស​ជាមួយ​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ អគ្គនាយក ធនាគារ​រដ្ឋ​នេះ ក៏​បាន​ឆ្លើយ​ទៅ​នឹង​សំនួរ​ពី​បញ្ហា​បំណុល​ឥណទាន របស់​ពលរដ្ឋ ដែល​កំពុង​ធ្វើ​មាន​ក្តី​បារម្ភ​ច្រើន​នោះ ផង​ដែរ។