បទយកការណ៍

អង្គការ​ជប៉ុន​មួយ​ជួយ​បង្កើត​មុខ​របរ​និង​ចំណេះ​ដល់​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​លាង​ដៃ​ ខេត្ត​សៀមរាប

សំឡេង ០៧:២៤
ផលិត​ផល​ដែល​ធ្វើ​ពី​ដើម​ត្នោត
ផលិត​ផល​ដែល​ធ្វើ​ពី​ដើម​ត្នោត

ដោយ​មាន​ជំនួយ​ពី​អង្គការ​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន​មជ្ឈមណ្ឌល​មួយ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ កណ្តាល​ឃុំ​លាង​ដៃ ស្រុក​អង្គរ​ធំ ខេត្តសៀមរាប។ មជ្ឈមណ្ឌល​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​សហគមន៍​ព្រះ​ខ័ន​លាង​ដៃ មាន​បេសកកម្ម​ផ្តល់​ជំនាញ​សិប្បកម្ម និង​ការ​អប់រំ​ដល់​អ្នក​ភូមិ។ ទោះ​បី​សកម្មភាព​នៅ​តូច​តែ​ពលរដ្ឋ​បាន​ទទួល​ផល​ពី​ជំនួយ​នេះ។