លោក ហ៊ុន ឡាក់៖ “ទីផ្សារ​អង្ករ​កម្ពុជា​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​ជ្រៀត​ចូល​នៃ​អង្ករ​វៀត​ណាម”

សំឡេង ១៣:២៧
លោក ហ៊ុន ឡាក់ អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។
លោក ហ៊ុន ឡាក់ អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា។ សហការី

សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្គរ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​៧ មីនា​នេះ បាន​ប្រកាស​ពី​ផែនការ​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា។ ដូចនេះ​ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFI​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ គឺ​លោក ហ៊ុន ឡាក់ អនុប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា។ អនុ​ប្រធាន​រូប​នេះ បាន​លើក​ឡើង​ថា បច្ចុប្បន្ន​អង្ករ​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម​កំពុង​ហូរ​ចូល​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា។ ដែល​នេះ​គឺ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​តម្លៃ​អង្ករ​នៅ​កម្ពុជា ខណៈ​ដែល​ថ្លៃ​ដើម​នៃ​ការ​ផលិត​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា​ខ្ពស់​ជាង​ការ​ផលិត​នៅ​ប្រទេស​ជិត​ខាង។