បទយកការណ៍

អ្នក​ជំនាញ​ប្រាប់​ថា​បើ​យុវជន​ចង់​បាន​ការងារ​ល្អ ធ្វើ​ការ​ចំ​ជំនាញ ត្រូវ​ហាត់​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ពី​ពេល​រៀន​ឆ្នាំ​ទី​ ២​ឡើង​ទៅ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ពិបាក​រក​ការងារ​ធ្វើ ធ្វើ​ការ​មិន​ចំ​ជំនាញ គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​យុវជន​ជា​ច្រើន​បាន​លើក​ឡើង។ អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ការងារ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ទំាង​នោះ​ជា​បញ្ហា​សង្គម ប៉ុន្តែ​យុវជន​ត្រូវ​ហ៊ាន​ទទួល​ស្គាល់​ពី​សមត្ថភាព​ខ្លួន​ឯង។ យុវជន​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​គេ​មើល​ឃើញ​ថា ខ្វះ​ជំនាញ ខ្វះ​បទ​ពិសោធន៍ ពេល​មាន​បរិញ្ញាបត្រ។ អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ធនធាន​មនុស្ស​និយាយ​ថា​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការងារ​ល្អ​ធ្វើ និស្សិត​គួរ​ផ្តើម​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ពី​ខ្លួន​រៀន​ឆ្នាំ​ទី​ ២​ ឡើង​ទៅ ដើម្បី​សន្សំ​បទ​ពិសោធន៍​ទុក ពេល​រៀន​ចប់។ ធ្វើ​ដូច្នេះ​បាន ផល​លំបាក​ក្នុង​ការ​រក​ការងារ ធ្វើ​ការ​មិន​ចំ​ជំនាញ នឹង​ត្រូវ​កាត់​បន្ថយ។

រូបភាពចាស់៖ យុវជ​ន​ចុះ​ឈ្មោះ ​រក​ការងារ​ធ្វើ​ ជាមួយ​ក្លឹប​ព័ត៌មាន​ការងារ​នៅ CJCC
រូបភាពចាស់៖ យុវជ​ន​ចុះ​ឈ្មោះ ​រក​ការងារ​ធ្វើ​ ជាមួយ​ក្លឹប​ព័ត៌មាន​ការងារ​នៅ CJCC សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត