សេវា​រថយន្ត​ក្រុង​អភិវឌ្ឍន៍​យឺត​ខណៈ​ពលរដ្ឋ​ចង់​បាន​ខ្សែ​រត់​ឲ្យ​ច្រើន

សំឡេង ០៨:០៤
ចំណត​រថយន្ត​ក្រុង
ចំណត​រថយន្ត​ក្រុង

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ដំណើរ​ការ​សាក​ល្បង​រថយន្ត​ក្រុង​ចំនួន​បី​ខ្សែ ចាប់​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៤ មក។ ប្រជាពលរដ្ឋ​ជា​ច្រើន​បាន​គំាទ្រ​សេវា​ដឹក​ជញ្ជួន​សាធារណៈ​នេះ តែ​រយៈ​ពេល​ប្រមាណ​ជាង​៣​ឆ្នាំ​មក​នេះ សេវា​ឡាន​ក្រុង​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​យឺតៗ។ ខ្សែ​រត់​បី​ខ្សែ​នៅ​តែ​បី​ខ្សែ ចំណត​រង​ចំា មាន​ចំនួន​តិច។ ទើប​តែ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មក​នេះ នៅ​ពេល​មាន​ជំនួយ​រថយន្ត​១០០​គ្រឿង​ពី​ប្រទេស​ចិន អាជ្ញាធរ​បាន​អះ​អាងពី​ការ​បង្កើន​ខ្សែ​រត់​រថយន្ត​ក្រុង​បន្ថែម​ទៀត។