ស្ថាប័ន​ឯកជន​ធ្វើ​ការ​ពាក់​ព័ន្ធ​វិស័យ​អប់​រំ ចង់​ឲ្យ​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ ជ្រើស​រើស​មុខ​ជំនាញ​ដែល​ខ្លួន​ស្រលាញ់

សំឡេង ០៨:២៦
សិស្ស​ថ្នាក់​ទី ១២​​ចូល​រួម​កម្មវិធី​ដើម្បី​តំរង់​ទិស​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ មុន​នឹង​ជ្រើស​រើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ
សិស្ស​ថ្នាក់​ទី ១២​​ចូល​រួម​កម្មវិធី​ដើម្បី​តំរង់​ទិស​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ មុន​នឹង​ជ្រើស​រើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ @សហការី

ក្រោយ​ការ​ប្រឡង​បញ្ចប់​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សិស្ស​ជា​ច្រើន មាន​ទំនោរ​ជ្រើស​រើស​មុខ​ជំនាញ ឬ​សាកលវិទ្យាល័យ ទៅ​តាម​ការ​ជម្រុញ​ពី​ក្រុម​គ្រួសារ និង​មិត្តភ័ក្រ្ត ហើយ​ខ្លះ​ទៀត ជ្រើស​រើស​ទៅ​តាម​តំរូវ​ការ​ទីផ្សារ។ ​ក៏​ប៉ុន្តែ​ស្ថាប័ន​ឯកជន​មួយ​ចំនួន​ដែល​ធ្វើ​ការ​ពាក់​ព័ន្ធ​វិស័យ​អប់រំ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ ពិចារណា​រើស​ជំនាញ និង​សាកល​វិទ្យាល័យ​ដែល​ខ្លួន​ស្រលាញ់ និង​​ទៅ​តាម​ទេព​កោសល្យ​ដែល​ខ្លួន​មាន។ ក្រៅ​តែ​ពី​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត ស្ថាប័ន​ឯកជន​មួយ គ្រោង​ដាក់​សម្ពោធ កម្មវិធី​លើ​ទូរស័ព្ទ Smart Phone ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សិស្ស​វិទ្យាល័យ បាន​ស្វែង​យល់​ពី​ចំណង់​ចំណូល និង​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ដល់​ពួក​គេ ថា​តើ​គួរ​រៀន​មុខ​ជំនាញ​អ្វី នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ។ ខណៈ​ស្ថាប័ន​ផ្សេង​ទៀត រៀប​ចំ​កម្មវិធី​នានា ដើម្បី​តំរង់​ទិស​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ មុន​នឹង​ជ្រើស​រើស​ជំនាញ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ។