បទយកការណ៍

លោក ហ៊ុន ឡាក់៖ រឿង​មួយ​សំខាន់​នៅ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​គឺ​ស្លាក​យីហោ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​យើង​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​ស្គាល់​ដំណើរ​ជីវិត របស់​លោក ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្គរ​កម្ពុជា និង​ជា​ពាណិជ្ជករ​ដែល​ជោគ​ជ័យ​ម្នាក់ នៅ​ភ្នំពេញ។

ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្គរ​កម្ពុជា
ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្គរ​កម្ពុជា @RFI