លោក​ព្រាប កុល ៖ “​តស៊ូ ព្យាយាម តំាង​ចិត្ត ជា​កត្តា​ជំរុញ​ឲ្យ​ជោគ​ជ័យ”

សំឡេង ១០:៣៥
លោក ព្រាប កុល នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​តម្លា​ភាព​កម្ពុជា
លោក ព្រាប កុល នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​តម្លា​ភាព​កម្ពុជា @RFI

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​លោក ព្រាប កុល នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។ ជា​កូន​កសិករ​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង លោក​ព្រាប កុល និយាយ​ថា​កត្តា​នាំ​ឲ្យ​លោក​មាន​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​ការ​តស៊ូ ព្យាយាម និង​អំណោយ​ផល​ពី​ធម្មជាតិ។