បទយកការណ៍

​លោក​បណ្ឌិត​ ម៉ី កល្យាណ​៖ ​ធន​ធាន​មនុស្ស​ជា​គន្លឹះ​ធំ​ជាង​គេ​ទំាង​អស់​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់ ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​លោក​បណ្ឌិត ម៉ី កណ្យាណ បណ្ឌិត​ឯកទេស​សេដ្ឋកិច្ច ជាទី​ប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់ ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​។ 

លោកបណ្ឌិត ម៉ី កណ្យាណ បណ្ឌិតឯកទេសសេដ្ឋកិច្ច
លោកបណ្ឌិត ម៉ី កណ្យាណ បណ្ឌិតឯកទេសសេដ្ឋកិច្ច @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត