​លោក ឡឹក ជំនោរ​៖ ភាពខ្វះខាតជំរុញឱ្យ​គ្រូបង្រៀន​ជនបទ​នេះ​ តស៊ូ​រៀន​ចប់​ដល់​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​

សំឡេង
លោក ឡឹក ជំនោរ អនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ
លោក ឡឹក ជំនោរ អនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ @RFI

លោក ឡឹក ជំនោរ គឺ​ជា​អនុ​ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ ដែល​ទើប​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​កវី​និពន្ធ​ឆ្នើម​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ "S.E.A. Write Award" នៅ​ប្រទេស​ថៃ​កាលពី​ថ្ងៃទី​២៥​ខែ​វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​។ ដោយ​សារ​តែ​ភាព​ក្រីក្រខ្វះខាត បាន​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​កូន​កសិករ​មក​ពី​ទី​ជន​បទ​ជាប់​ព្រំដែន​រូប​នេះ ​ឲ្យ​ខិត​ខំ​ត​ស៊ូ​រៀន​​សូត្រ​រហូត​ដល់​​ចប់​ថ្នាក់​បណ្ឌិត។