​លោក ច្រឹក សុខនីម៖ “​យុវជន​គួរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ​ដោយ​ការ​ជឿ​ជាក់​ជាមួយ​ទិស​ដៅ​ពិត​ប្រាកដ​”​

សំឡេង ១៣:១៨
លោក ច្រឹក សុខនីម អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ២១st Century Mekong និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា
លោក ច្រឹក សុខនីម អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ២១st Century Mekong និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា @RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​នា​ឱកាស​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត លោក ច្រឹក សុខនីម អគ្គ​នាយក​ក្រុមហ៊ុន ២១st Century Mekong និងជាប្រធានសមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ និង​ភ្នាក់​ងារ​អចលន​វត្ថុ​កម្ពុជា។