​លោក​បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍​៖ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​ល្អ​ម្នាក់​យើង​ត្រូវ​ចេះ​បង្កើត​បរិយា​កាស​ការងារ​ជា​ក្រុម និង​ចេះ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្រុម​ការងារ​

សំឡេង ០៨:៤៩
លោក បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
លោក បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា @RFI

លោក បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ ជា​ប្រធាន​មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​ចិន​នៃ​រាជ​បណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា និង​ជា​អនុ​ប្រធាន​វិទ្យា​ស្ថាន​មនុស្ស​សាស្ត្រ និង​វិទ្យា​សាស្ត្រ​សង្គម​។ ជា​អ្នក​បាត់​ដំបង​លោក​សេរី​វឌ្ឍន៍ បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​ពី​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​។ លោក​លើក​ឡើង​ថា ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​ល្អ​ម្នាក់​យើង​ត្រូវ​ចេះ​បង្កើត​បរិយាកាស​ការងារ​ជា​ក្រុម(Teamwork) និង​ចេះ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ក្រុម​ការងារ​។