បទយកការណ៍

​អ្នកស្រី ចក់ សុភាព​៖ មាន​សមត្ថភាព​តែ​បើ​អត់​ឆន្ទៈ​ការងារ​មិន​សម្រេច​ផល​ទេ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​ស្រី​ចក់ សុភាព ប្រធាន​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​។ ជា​នារី​ភេទ​អ្នក​ស្រី ចក់ សុភាព បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​តំាង​ពី​អាយុ​២៩​ឆ្នាំ​មក​ម្លេះ​។ 

អ្នកស្រី ចក់ សុភាព ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
អ្នកស្រី ចក់ សុភាព ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត