បទយកការណ៍

​លោក ដេត សុខឧត្តម៖ សម័យ​នេះ​បើ​រៀន​ពូកែ មាន​ឆន្ទៈ​បម្រើ​សង្គម គ្មាន​ប្រាក់​ក៍​មាន​ឱកាស​រៀន​បាន​ខ្ពស់​ដែរ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ដេត សុខឧត្តម សកល​វិទ្យា​ធិការ​សកល​វិទ្យាល័យ ផារ៉ាហ្គន​។ លោក​ឧត្តម រៀន​ដល់​បណ្ឌិត​ពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​។ រៀន​ពី​ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ​ដល់​ថ្នាក់​បណ្ឌិត គាត់​បាន​សិក្សា​តាម​រយៈ​អាហារូបករណ៍​ទំាង​អស់​ដោយ​បាន​ចំណាយ​ប្រាក់​ឪពុក​ម្តាយ​តិច​តូច​បំផុត​។ 

លោក ដេត សុខឧត្តម សកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យ ផារ៉ាហ្គន
លោក ដេត សុខឧត្តម សកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យ ផារ៉ាហ្គន @សហការី