​លោក គឹម ចាន់ណា៖ ជោគ​ជ័យ​អាស្រ័យ​លើ​ឆន្ទៈ​

សំឡេង ១២:១៧
លោក គឹម ចាន់ណា៖ ជោគជ័យអាស្រ័យលើឆន្ទៈ
លោក គឹម ចាន់ណា៖ ជោគជ័យអាស្រ័យលើឆន្ទៈ @សហការី

ដើម្បី​អបអរសាទរ​ពិព័រណ៍​សៀវភៅនៅ​ឆ្នាំ​នេះ នាទីជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​យើង អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​ អ្នក​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក គឹម ចាន់ណា អ្នកនិពន្ធ​ និងជាម្ចាស់​គ្រឹះស្ថាន​បោះ​ពុម្ព​សៀវភៅ ម៉ាញប៊ុក។ លោក​គឹម ចាន់ណា បាន​ចាប់​អាជីព​បោះ​ពុម្ព​សៀវ​ភៅ ក្នុង​ពេល​មាន​មុខ​របរ​ជា​ច្រើន​និង​ល្អ​ជាង​នេះ​។ តែ​លោក​បាន​ជម្នះ​បង្កើត​ម៉ាញ​ប៊ុក ដោយ​សារ​ចង់​បង្ហាញ​ផ្លូវ​ជោគ​ជ័យ ដល់​ពល​រដ្ឋ​ផ្សេង​ទៀត តាម​រយៈ​ការ​អាន​។