​លោក ​សុខ វឿន​៖ «​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ ជា​ផ្ទះ ជា​គ្រួសារ​របស់​ខ្ញុំ​»​

សំឡេង ១១:៣២
លោក សុខ វឿន ប្រធានប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ LOLC
លោក សុខ វឿន ប្រធានប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ LOLC @សហការី

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​យើង​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត លោក សុខ វឿន ​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ។ ភាព​ជោគ​ជ័យ​នៅ​ក្នុង​ការងារ​របស់​កូន​កសិករ​រូប​នេះ គឺ​ភាព​ស្មោះ​ត្រង់​និង​ការ​តស៊ូ​។ លោក សុខ វឿន ចាត់​ទុក​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ជា​ផ្ទះ ជា​គ្រួសារ​របស់​ខ្លួន​។