​លោក​ ឱក សេរី​សោភ័ក្តិ៍​៖ គោល​បំណង ពេល​វេលា និង​ធន​ធាន​ជា​កត្តា​កំណត់​ភាព​ជោគ​ជ័យ​

សំឡេង ១២:៣៩
លោក ឱក សេរីសោភ័ក្តិ៍ ជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យ និងជាអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ច
លោក ឱក សេរីសោភ័ក្តិ៍ ជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យ និងជាអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ច @សហការី

ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​នា​ឱកាស​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ឱក សេរីសោភ័ក្តិ៍ ជា​ទីប្រឹក្សា​ឯករាជ្យ និង​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​អភិបាល​កិច្ច​។