បទយកការណ៍

​លោកជំទាវ អេង លីគង់​៖ ​ភាព​សោ្មះ​ត្រង់​ជា​គុណ​តម្លៃ​របស់​មនុស្ស​

សំឡេង ០៨:៥៣
លោកជំទាវ អេង លីគង់ នាយិការរបស់មន្ទីព្យាបាលធ្មេញ Master Care និងជាប្រធានសមាគមន៍សហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
លោកជំទាវ អេង លីគង់ នាយិការរបស់មន្ទីព្យាបាលធ្មេញ Master Care និងជាប្រធានសមាគមន៍សហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃនេះ ប៉ុន សោភ័ណ សូម​នាំ​លោក​អ្នក​ឱ្យ​ស្គាល់​ពី ដំណើរ​ជីវិត របស់ លោក​ជំទាវ អេង លីគង់។ លោក​ជំទាវ អេង លីគង់ ជា​នាយិការ​របស់​មន្ទី​ព្យាបាល​ធ្មេញ Master Care និង​ជា​ប្រធាន​សមាគមន៍​សហគ្រិន​ស្រ្តី​កម្ពុជា​អណត្តិ​ទី៣។