​លោក ស៊ូ សុជាតិ​៖ ​មាន​តែ​ខ្លួន​ឯង​ទេ​ជា​កត្តា​សំខាន់​សម្រាប់​កំណត់​ពី​ភាព​ជោគ​ជ័យ​

សំឡេង ១១:៤៨
លោក ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
លោក ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា @សហការី

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​នា​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោកអ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្តាប់​ពី​ដំណើរ​ជីវិតរបស់ ​លោក ស៊ូ សុជាតិ អគ្គ​នាយក​គណៈ​កម្មការ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា​។