បទយកការណ៍

លោក កៅ ថាច ៖ “ ជីវិត​ត្រូវ​បើក​ភ្នែក កត់​ត្រា​និង​ពិចារណា”

សំឡេង ១០:១៨
លោក កៅ ថាច អគ្គនាយក ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ
លោក កៅ ថាច អគ្គនាយក ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ @សហការី

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ស្តាប់ ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត លោក កៅ ថាច អគ្គនាយក ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ។