បទយកការណ៍

អ្នក​នាង​ខែក ខេមរ៉ាត់៖ ការងារ​ផលិត​ឯកសារ ត្រូវ​អាន​និង​ស្រាវជ្រាវ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន

សំឡេង ១១:០០
អ្នកនាង ខែក ខេមរ៉ាត់ នាយក​​គ្រប់​គ្រង​ក្រុមហ៊ុន Blue Medai
អ្នកនាង ខែក ខេមរ៉ាត់ នាយក​​គ្រប់​គ្រង​ក្រុមហ៊ុន Blue Medai @សហការី

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជិវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​យើង​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​អ្នក​នាង ខែក ខេមរ៉ាត់ នាយក​គ្រប់​គ្រង​ក្រុមហ៊ុន Blue Medai ។