ព្រះភិក្ខុ គូ សុភាព៖ មនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់បានត្រូវមានសុខភាព ចំណេះ ជីវភាព និងគុណធម៌

សំឡេង ១០:៥៣
ព្រះភិក្ខុ គូ សុភាព
ព្រះភិក្ខុ គូ សុភាព @RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ ក្នុង​ឱកាស​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ដឹង​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​ព្រះភិក្ខុ​គូ សុភាព​។ ព្រះ​តេជ្ជ​គុណ គូ សុភាព ដែល​ពល​រដ្ឋ​ជា​ទូទៅ​បាន​ស្តាប់​ឱវាទ​អប់រំ​បែប​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា របស់​ព្រះអង្គ​តាម​បណ្តញ​សង្គម ហើយ​ព្រះអង្គ​ក៍​ជា​សាស្រ្តា​ចារ្យ បង្រៀន​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្រ្ត​កម្ពុជា​ផង​ដែរ​។