បទយកការណ៍

លោក សឿង សារឿន៖ “លោក​ឪពុក​ខ្ញុំ រត់​កង់​ឌុប ធាក់​ស៊ី​ក្លូ រត់​ម៉ូតូ ឲ្យ​កូន​៨​នាក់​រៀន​យ៉ាង​ទាប​ត្រឹម បរិញ្ញាបត្រ”

សំឡេង ១១:៤៩
លោក សឿង សារឿន នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា
លោក សឿង សារឿន នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា @សហការី

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​ពិត របស់លោក សឿង​ សារឿន នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិ​ការ​ដើម្បី​កម្ពុជា។ កើត​ក្នុង​គ្រួសារ​ក្រីក្រ លោក​សារឿន និយាយ​ថា គាត់​មាន​ថ្ងៃ​នេះ ដោយ សារ ឪពុក​ម្តាយ ស្គាល់​ពី​តម្លៃ នៃ​វិជ្ជា។