បទយកការណ៍

កញ្ញា សឹង សុផារី៖ “ការងារ​រដ្ឋ ឯកជន សង្គម​ស៊ីវិល ល្អ​ដូច​គ្នា ចូល​រួម​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ទំាង​អស់”

សំឡេង ០៦:៣៣
​កញ្ញា សឹង សុផារី សមាជិក​ក្រុម​ការងារ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម
​កញ្ញា សឹង សុផារី សមាជិក​ក្រុម​ការងារ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម @RFI

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ស្តាប់​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​កញ្ញា សឹង សុផារី សមាជិក​ក្រុម​ការងារ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ។