​លោក តេង ឌឺលុច​៖ ជោគ​ជ័យ​របស់​មនុស្ស​គឺ​ការ​ទទួល​យក​

សំឡេង ១០:៤៨
លោក តេង ឌឺលុច សាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
លោក តេង ឌឺលុច សាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ @RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក តេង ឌឺលុច ដែល​ជា​សាស្រ្តាចារ្យ​និង​ជា​អ្នក​វិភាគ​សេដ្ឋកិច្ច​ម្នាក់​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។