បទយកការណ៍

កម្ម​វិធី​ស្ពាន​ចម្លង​ជួយ​​​អ្នក​រៀន​បាន​តិច​ឲ្យ​មាន​ជំ​នាញ​បច្ចេក​ទេស

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ប្រសិន​អ្នក​ឈប់​រៀន​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី៨​ថ្នាក់​ទី៩​ ហើយ​មាន​បំណង​ចង់រៀនជំនាញ​បច្ចេកទេស សូ​ម​​ទាក់ទង​វិទ្យាស្ថាន​ពហុបច្ចេក​ទេស​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​លោក​អ្នក​ ដើម្បី​ចូលសិក្សា​កម្ម​វិធី​​ស្ពានចម្លង​។ ស្ពា​ន​ចម្លង​ជួយ​បង្រៀន​អ្នក ​ឲ្យ​មាន​ចំណេះ​ស្មើអ្នករៀន​ចប់​ថ្នាក់​ទី៩ ដើម្បី​ប្រ​លង​ចូល​រៀន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស​នានា​។ បច្ចុប្បន្ន​កម្ម​វិធី​ស្ពាន​ចម្លង​កំពុង​សាកល្បង​ក្នុងខេត្ត​កំពត​​​ ក្រុ​ង​ភ្នំពេញ​ និង​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ បន្ទាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០១២​ទៅ​កម្មវិធី​នេះ​នឹង​ក្លាយ​ជា​កម្មវីធី​ជាតិ​។​

សិស្សានុសិស្ស​បាន​ឆ្លង​កាត់​កម្ម​វិធី​ស្ពាន​ចម្លង​ កំពុង​សិក្សាបច្ចេក​ទេស​នៅ​ក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​ពហុបច្ចេក​ទេស​ខេត្ត​បាត់​ដំបង
សិស្សានុសិស្ស​បាន​ឆ្លង​កាត់​កម្ម​វិធី​ស្ពាន​ចម្លង​ កំពុង​សិក្សាបច្ចេក​ទេស​នៅ​ក្នុង​វិទ្យាស្ថាន​ពហុបច្ចេក​ទេស​ខេត្ត​បាត់​ដំបង ©ណាវីន/RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត