ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ​ទី១២ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១១ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០