ព័ត៌មានពេលយប់ ថ្ងៃ​ពុធ ទី០៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ (ម៉ោង៧ ដល់​ម៉ោង ៨យប់)

សំឡេង ១:០០:០១