ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ មិថុនា​ ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០