ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃអាទិត្យ​ ទី ១០ មិថុនា​ ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៥៩