ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃពុធ ទី១៣ មិថុនា​ ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០