ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃ​​សុក្រ ទី១៨ ឧសភា​ ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៥៩