ព័ត៌​មាន​ពេល​យប់​ ថ្ងៃសុក្រ​ ទី ៣១ ខែ តុលា ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ (​ម៉ោង​៧​ ដល់​​ម៉ោង​ ៨​យប់​)

សំឡេង ១:០០:០០