ការ​ផ្សាយ​​ប្រចំា​​ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ កក្កដា​ ឆ្នាំ​​២០១២​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៥៨
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក
តារាងបង្ហាញម៉ោង​ក្នុង​ទីក្រុង​លើ​ពិភពលោក RFI/Khmer