ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​​ផ្សាយ​​ប្រ​ចំា​​ថ្ងៃ​​​ចន្ទ ​​ទី​​១៩ ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១១​ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៣២