ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ផ្សាយ​ប្រចំា​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី​ ២៧ តុលា ឆ្នាំ​​២០១១​​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០