ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​​ផ្សាយ​​ប្រ​ចំា​​ថ្ងៃ​​ពុធ​ ​​ទី២៨ ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១១​ (៦០នាទី)

សំឡេង ១:០០:០០