ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ

ការ​​ផ្សាយ​​ប្រ​ចំា​​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ​​ទី​២៩ ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១១​ (៦០នាទី)

សំឡេង ៥៩:៥៦