អានតួអត្ថបទ
នាទី​ខ្ញុំ​និយាយ​ពីរ​ភាសា (Chronique bilingue)

ស្វែងយល់​ពី​ការ​រក្សា​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​លើបណ្តាញ​អ៊ីនធ័រនែត

សំឡេង ០៨:១៧
លោក ហ៊ែល សម្បត្តិ បណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់ (កាណាដា)
លោក ហ៊ែល សម្បត្តិ បណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សកលវិទ្យាល័យ​ម៉ុងរ៉េអាល់ (កាណាដា) RFI/Sambath
ដោយ៖ ហ៊ែល សម្បត្តិ

នាទីខ្ញុំនិយាយពីរភាសារបស់​យើងនៅ​សប្តាហ៍នេះ លោក ហ៊ែលសម្បត្តិ សូមលើកឡើង​នូវប្រធានបទថ្មី មួយទៀត​មកធ្វើ​អត្ថាធិប្បាយ​ជូនលោកអ្នកស្តាប់ គឺស្តីពី ការស្វែងយល់ពីការរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើបណ្តាញ។

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

កេរ្តិ៍ឈ្មោះលើបណ្តាញ ជាវាក្យស័ព្វមានប្រភពមកពីភាសាអង់គ្លេស E-Reputation និងដែលត្រូវបានគេ សម្រួលជាភាសាបារាំងថា cyber-réputation, réputation numérique, réputation sur Internet ឬក៏ réputation enligne  ហើយ ខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា កេរ្តិ៍ឈ្មោះលើបណ្តាញ ឬ កេរ្តិ៍ឈ្មោះលើបណ្តាញអ៊ីនធ័រនែត។

La racine de ce terme provient du mot « réputation » que vous et moi, nous le savons tous déjà. La réputation est l’opinion, l’évaluation d’un public envers une personne. Elle est subjective et liée à l’appréciation personnelle.

មុនសម័យកាលអ៊ីនធ័រនែត កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់បុគ្គលម្នាក់វាអាស្រ័យនឹងការនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់ មួយ (de bouche à oreille) និងដែលងាយនឹងបំភ្លេចណាស់។ Mais aujourd’hui, les internautes s’expriment sur les réseaux sociaux; Une information peut très vite se répandre comme une
trainée de poudre sur l’Internet.

ព្រោះបើតាម Statistic Brain Research Institute, 14th June 2015 អ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកម្នាក់មានមិត្ត លើបណ្តាញសង្គមមួយនេះជាង១៣០នាក់ឯណោះ នេះគ្រាន់តែជាឧទហណ៍មួយបណ្ណោះ ពីលទ្ធភាព នៃការសាយភាយពត៌មាន។

Alors, la réputation n’est pas né à l’ère du Net, mais les réseaux sociaux n’ont été que l’accélérateur de ce phénomène. En effet, chaque idée peut désormais être exprimée et divulguée globalement, et ce en quelques secondes que ce soit une bonne ou mauvaise réputation.

ក្នុងបរិបទនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធ័រនែតស្ទើរគ្រប់ដៃតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ ក៏ដូចជាតាមកុំព្យូទ័រ និងថាប្លិត ទាំងចំពោះរូបវ័ន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល សុទ្ធតែមានអត្តសញ្ញាណ ឬស្នាកស្នាមបន្សល់ទុកលើបណ្តាញ ដោយចេតនា ឬដោយអចេតនា។

Ces traces qu’un individu ou une entreprise laisse sur l’Internet sont essentiellement les informations personnelles, les photos, les vidéos, les commentaires ou discussions dans les réseaux sociaux ou les blogues…

ហើយស្នាកស្នាមទាំងនេះបង្កើតបានជាសំនំុទិន្នន័យដែលកំនត់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ឬ ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិមួយៗ ដែលនឹងក្លាយជារូបភាពតំណាងឲ្យបុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុននោះ។ D’où l’émergence de la notion « e-réputation » ou « réputation sur Internet » !

ដូចនេះកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើបណ្តាញ គឺជារូបភាពតំណាងឲ្យបុគ្គល ឬក្រុមហ៊ុនដែលផ្គុំឡើងដោយសំនំុទិន្នន័យ ដែលបន្សល់ទុកទាំងដោយចេតនាផ្ទាល់ខ្លួន និងទាំងដោយទង្វើអ្នកដ៏ទៃ។

Dans le cadre de notre présentation, nous allons nous concentrer sur le cas d’un individu plutôt que celui de l’entreprise.

ក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់បុគ្គលលើបណ្តាញសង្គម ប្រសិនបើពត៌មានរូបភាពឬមូលវិចារណ៍នៅលើបណ្តាញ ជាទង្វើ្វើឲ្យប៉ះពាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គល វាគឺជាស្ថានភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលជាជនរងគ្រោះទទួលបានការការពារអំពីច្បាប់ជាតិនានាដែលអាស្រ័យ នឹងប្រទេសនិមួយៗ។

A titre d’exemple, en France, la réputation numérique est encadrée par un ensemble de lois qui visent non seulement à limiter les aspects négatifs d’Internet à l’encontre des propos diffamatoires, notamment, mais aussi à limiter des actes susceptibles d'être assimilées à de la publicité mensongère ou non-désirée.

បើផ្អែកតាមច្បាប់បារាំងសព្វថ្ងៃ មានតួអង្គច្រើនដែលចូលរួមទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីមានការរំលោភ កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកើតឡើង។ មានទាំង ជនដែលជាប្រភពនៃការបរិហារកេរ្តិ៍ ជាអាទិ៍គឺ បុគ្គល ដែលជាម្ចាស់នៃសំដី ឬទ្វើបរិហារកេរ្តិ៍លើបណ្តាញសង្គម ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រតបត្តិការផ្តល់ មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ទុកទិន្នន័យនោះ ឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Google  និងហ្វេសបុ៊កជាដើម។

Dans ce cas, par exemple, si Facebook ne fait rien pour la supprimer ou la modifier suite à une plainte légitimement et légalement fondée, Facebook peut être tenue responsable des dommages subis par la victime de la diffammation. 

ក្នុងនីតិវិជ្ជមានបារាំង មានបណ្តឹងមួយចំនួនជាយន្តការសម្រាប់ការពារជនរងគ្រោះ មានដូចជា បណ្តឹង បរិហារកេរ្តិ៍ (L’action en diffamation pour l’individu ou l’action en dénigrement souvent utilisée par les entreprises lorsqu’il y a eu atteinte à leurs produits) ។ បណ្តឹងពីការរំលោភសិទិ្ធបុគ្គលបណ្តាល មកពីឯកសារអេឡិចត្រូនិច ឬប្រព្រឹត្តិកម្មពត៌មានវិទ្យាលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គល ដោយគ្មាន ការព្រមព្រៀងរបស់សាមីជន (Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques des données personnelles sans le consentement de la personne)។

En fait, dans l’e-réputation d’un individu, on parle beaucoup de ce qui peut nous arriver, des dangers, des conséquences, de comment gérer au mieux son identité numérique, comment la contrôler face aux tiers de mauvaise fois. Mais en fin de compte, le maître de notre e-réputation, c’est nous même.

ពិតណាស់ថាអ្នកដ៏ទៃអាចនឹងសរសេរ ឬផ្សាយពត៌មាន ឬរូបភាពទាក់ទងនឹងយើង នៅលើបណ្តាញ សង្គម ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថា ជាទូទៅគឺយើងដែលជាឯកត្តបុគ្គលខ្លួនឯងទេ ដែលមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុង ការបង្ហាញពីភាពឯកជនរបស់ខ្លួនលើបណ្តាញតាមរយៈឈ្មោះពិតឬឈ្មោះហៅក្រៅ អំពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ អំពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន អំពីរូបថតដើរលេងកំសាន្ត និងរូបថតចូលរួមពិធីជប់លៀងជាមួយមិត្តភក្តិ ។ល។

Donc, c’est à nous, de prime abord, de la maîtriser au mieux et de savoir identifier les risques liés à la publication de telle/tel ou telle/tel information ou commentaire.

គួររំលឹកថា នៅពេលដែលពត៌មាន មានដូចជារូបថត វីដេអូ ការធ្វើមូលវិចារណ៍ផ្សេងៗ ត្រូវបានផ្សព្វ ផ្សាយលើបណ្តាញសង្គមឬបណ្តាញអ៊ីនធ័រនែតហើយ ដោយគ្មានការកំណត់ការសម្ងាត់ (Paramètres de confidentialité) ពត៌មាននោះវានឹងឋិតក្រៅដែននៃការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង និងក៏មានការលំបាកណាស់ ក្នុងការលុបពត៌មាននោះចេញពីបណ្តាញអ៊ីនធ័រនែត។

Malgré que le “droit à l’oubli” puisse être un mécanisme intéressant pour remédier à une ou des situations embarassantes. Mais encore là, sa mise en oeuvre reste encore limitée. En effet, pour le moment, c’est un droit qui n’est reconnu qu’en Europe seulement. Et, le traitement sera au cas par cas et les réponses ne sont pas systématiquement favorables. De plus, la supression totale est techniquement presque impossible.

ជារួមកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើបណ្តាញមានសារៈសំខាន់ចំពោះបុគ្គលសម័យថ្មីនៃទំនាក់ទំនងតាមបណ្តាញសង្គម។ Parce que notre e-réputation peut nous aider dans la vie en nous rendant par exemple plus visible pour un recruteur mais aussi nous gêner si nous laissons traîner des informations compromettantes.

ដូច្នេះបុគ្គលម្នាក់ៗគួរពិចារណា ស្ថាបនាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អលើបណ្តាញបើទោះជាគេមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ១០០% អំពីពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន តែគេគួររៀបរៀងនូវពត៌មានរបស់ខ្លួនលើបណ្តាញ ឲ្យមានរូបភាពល្អ ប្រសើរ ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតឯកជន និងជីវិតសាធារណៈ។

Lorsque l’on souhaite avoir une visibilité sur le web pour trouver un emploi, pour échanger avec d’autres internautes sur certains sujets, pour retrouver son réseau d’amis ou professionnel sur le web, il faut déjà commencer en se donnant toutes les chances d’avoir la meilleure réputation possible.

បានសេចក្តីថាមុននឹងផ្សាយលើបណ្តាញ គេសម្រាំងពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាដែលទាក់ទងនឹងសមត្ថភាព ភាពបិុនប្រសព្វ ជៀសវាងការធ្វើមូលវិចារណ៍ដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដ៏ទៃ ផ្សព្វផ្សាយពត៌មានមិនពិត បង្ហាញរូបភាពអសីលធម៌ និយាយ ឬ បញ្ចេញកាយវិការតាមរូបភាព ឬវីដេអូរឥតប្រយោជន៍ ជាដើម។ល។ ដូចពាក្យចាស់ពោលថា៖ជួនកាល « នៅស្ងៀមជាជាងស្រដី »។  

Parce que vous savez quoi, « Les murs ont des oreilles! Parfois, c’est mieux d’être plutôt discrets sur notre mur Facebook…».

ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មានព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃ​នឹង​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​ប្រចាំថ្ងៃ​ក្នុង​អ៊ីមែល​របស់​លោក​អ្នក​ផ្ទាល់៖

តាមដានព័ត៌មានកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដោយទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ RFI

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ