ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​នៅក្នុង​ផ្សារ​ភាគហ៊ុន​ត្រូវតែ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​រកស៊ី​ចំណេញ

សំឡេង ០៧:៣៨
អគារ​ទីស្នាក់ការ​គណៈកម្មការ​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា
អគារ​ទីស្នាក់ការ​គណៈកម្មការ​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា ©SECC

មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​បាន​បញ្ជាក់​ថា ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​នៅក្នុង​ផ្សារហ៊ុន​ត្រូវតែ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​រកស៊ី​ចំណេញ។ រហូត​មកដល់​ពេល​នេះ ក្រុមហ៊ុន​ប្រមាណ​ជា​១០​បាន​និង​កំពុង​ត្រៀមខ្លួន​ចុះ​បញ្ជី​នៅក្នុង​ផ្សារ​ភាគហ៊ុន។