បទយកការណ៍

ជម្លោះ​រឿងបំពុល​បរិស្ថាន​កើត​ឡើង​កាន់​តែ​ច្រើន

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ជម្លោះ​រឿង​បំពុលបរិស្ថាន​ដោយសារ​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​សត្វ​ជ្រូក មាន់ ទា​ និង​ដោយសារ​សិប្បកម្ម​នានា​កើត​មាន​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើងៗ ​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ។ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​វិវាទ​សង្គម​មួយ​នេះ សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​ គី​ សុខលីម និង​​លោក ងិន ប៊ុនឫទ្ធិ នាយក​អង្គការ​ស្រាវជ្រាវ​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​កម្ពុជា​ជំនាញ​ខាង​ផលិត​ឡជីឧស្ម័ន​៕

លោក ងិន ប៊ុនឫទ្ធិ នាយក​អង្គការ​ស្រាវជ្រាវ និង​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​កម្ពុជា​ជំនាញ​ខាង​ផលិត​ឡជី​ឧស្ម័ន
លោក ងិន ប៊ុនឫទ្ធិ នាយក​អង្គការ​ស្រាវជ្រាវ និង​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​កម្ពុជា​ជំនាញ​ខាង​ផលិត​ឡជី​ឧស្ម័ន
មើលវគ្គផ្សេងទៀត