ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើ​ការ​បញ្ចូល​កម្មវិធី​សិក្សា​អំពើ​ពុករលួយ​អាច​នឹង​កាត់​បន្ថយ​អំពើ​ពុករលួយ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ដែរ​ឬ​ទេ​?

សំឡេង ០៨:២៤
គ្រូកំពុង​បង្រៀន​សិស្ស​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់
គ្រូកំពុង​បង្រៀន​សិស្ស​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់ © សុវណ្ណារ៉ា

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​ដដែល បាន​ប្រកាស​ឱ្យ​មាន​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​មេរៀន​ស្តី​ពី​អំពើ​ពុករលួយ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​អប់រំ ដើម្បី​បញ្ជ្រាបពី​បញ្ហា​អំពើ​ពុករលួយ​នេះ។ រដ្ឋាភិបាល បាន​អះអាង​ថា ការ​ដាក់​បញ្ចូល​អំពើ​ពុករលួយ​នេះ គឺ​ជា​យុទ្ធសាស្រ្ត​មួយ ដើម្បី​កែ​លម្អ​បញ្ហា​អភិបាល​កិច្ច​ល្អ នៅ​កម្ពុជា​សំដៅ​លើក​កម្ពស់​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែសង្គម​ស៊ីវិល​បាន​អះអាង​ថា កម្មវិធី​សិក្សា​ស្តី​ពី​បញ្ហា​អំពើ​ពុករលួយ​នេះ គឺ​មិនមែន​ជា​វិធានការ​អទ្ធិភាព​សម្រាប់​សង្គម​កម្ពុជា​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នោះ​ទេ។ ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ចំពោះ​អំពើ​ពុករលួយ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ការ​ពង្រឹងការ​អនុវត្ត​ន៍​ច្បាប់ គឺ​ជា​កត្តា​ចម្បង។​